กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและได้รับอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วเสร็จ 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ด้านใต้) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี) และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยา – มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 

            โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) เป็นการพัฒนาแนวเส้นทางทางหลวงที่บูรณาการระบบขนส่งต่างๆ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำเข้าด้วยกัน โดยจะช่วยส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง Gateway ต่างๆ ให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และลดปริมาณจราจรบนทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งระหว่างภูมิภาค และเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาจราจรมากขึ้นในอนาคต 

 

                 การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม    ด้วยเหตุนี้ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบทางหลวงของโครงการ จึงต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของโครงการและดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลของโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวางและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ   เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • • เพื่อทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา • เพื่อทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เดิมที่กรมทางหลวงได้ศึ...
Visitors: 51,506