แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 – ทล.34 ประกอบด้วยแผนงานหลัก 2 แผนงาน คือ แผนงานการประชาสัมพันธ์โครงการและแผนงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเริ่มตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของโครงการและดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวาง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 51,512