•           เพื่อทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา

•    เพื่อทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เดิมที่กรมทางหลวงได้ศึกษาไว้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในกรณีที่รูปแบบของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและส่งผลให้ผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของมาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•          เพื่อดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

 

 

 

 

 

Visitors: 51,512