Time Line

โดย: กิตติพงษ์ [IP: 210.246.251.xxx]
เมื่อ: 2018-11-08 09:26:38
โครงการ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ไหมครับว่าจะเริ่มทำอะไรต่อเมื่อไร จนถึงสร้างแล้วเสร็จ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2018-11-22 09:53:11
ตามแผนการในปัจจุบัน มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
ปี พ.ศ. 2552 ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2561 สำรวจและออกแบบรายละเอียด
ปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุดการออกแบบรายละเอียด งานสำรวจจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการเบื้องต้น และรอให้รายงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยื่นครม. เพื่ออนุมัติต่อไป
ปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2566 เปิดใช้บริการ
#2 โดย: ชิน [IP: 125.24.129.xxx]
เมื่อ: 2019-01-22 10:39:39
อยากทราบช่วงเวลาในการเวนคืนที่ดิน กำหนดแผนไว้เมื่อใหร่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,160