ช่วยกันแจ้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย: ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ [IP: 103.49.149.xxx]
เมื่อ: 2019-03-09 09:33:57
ขอความร่วมมือ ทุกท่านที่อ่านกระทู้นี้... ช่วยกัน ครับทำหนังสือ นี้ ส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง

--------------------------------------------------------

วันที่เรื่อง ขอให้พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยละเอียด รอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมทางหลวง ได้ทำโครงการสำรวจและออกแบบ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ช่วงจุดตัด ทล. 305 - ทล.34 และได้ยื่นเรื่องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อสร้าง นั้น

ข้าพเจ้า ผู้มีที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 ตัดผ่าน ขอความกรุณาจากท่านและผู้เกี่ยวข้อง ได้โปรดพิจารณาผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ของโครงการก่อสร้างดังกล่าวด้วย

โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อย่างมาก เป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงของร่างกาย ถึงขนาดทำให้เสียชีวิตได้ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากเขม่า ควันพิษ ของรถยนต์ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร และรถเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งในปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวของกรมทางหลวง ได้แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจทราบว่า ได้กำหนดแนวทางค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า จะตัดผ่านบริเวณ ต.บึงสนั่น ต. บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี , บริเวณ แขวงคลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงต้อยติ่ง แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง กรุงเทพมหานคร , บริเวณ ต.ศีรษะจระเข้น้อย ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งในหลายพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา

โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ของกรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนส่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : (EEC) ซึ่งจะต้องมีรถบบรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากใช้เส้นทางนี้ โดยเส้นทางนี้จะต้องเชื่อมกับถนนต่าง ๆ อีกหลายสายซึ่งหลายเส้นทาง มีการจราจรหนาแน่น และติดขัดอยู่แล้ว บริเวณต่อเชื่อมถูกออกแบบให้เป็นทางต่อเชื่อมต่างระดับ การเปลี่ยนเส้นทางของรถยนต์จะมีการชลอตัว เปลี่ยนความเร็ว ทำให้เกิดการจราจรติดขัดมากขึ้นอีก การออกตัวของรถยนต์ เมื่อผ่านทางเชื่อมแล้วก็จะต้องเร่งเครื่องและส่งควันพิษออกมาจำนวนมาก เป็นการเพิ่มมลพิษในอากาศ เป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศอย่างมาก ซึ่งในหลายโครงการของกรมทางหลวงที่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว ก็ประสบปัญหานี้อยู่ และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยรอบเส้นทาง

แม้ว่า กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มิได้อยู่ในเนื้อหาการประเมิน แต่ PM 2.5 ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ปรากฏแล้ว จึงขอให้ท่าน โปรดใช้ความรู้ ความสามารถ วิจารณญาน ในการพิจาณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 นี้ อย่างเหมาะสม โดยโปรดคำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบหลังจากการเปิดใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดแก้ไขได้อย่างชัดเจนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถืออย่างสูง----------------------------

ช่วยกันพิมพ์ข้อความข้างบนนี้ แล้วแจกจ่านยไปยีงคนรู้จัก แล้วชา่วยกันส่งไปที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วงแวดล้อม เพื่อให้พิจารณาเรื่อง PM 2.5 อย่างละเอียดส่ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

#1 โดย: เชษฐ์ [IP: 202.14.13.xxx]
เมื่อ: 2019-03-12 16:39:58
อนาคตรถจะใช้พลังงานไฟฟ้ากันเยอะ เพราะทุกภาคส่วนผลักดัน ปัญหาฝุ่นน่าจะมีผลแค่ตอนก่อสร้าง แต่จะลดลงในอนาคตอย่างแน่นอน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,512