แผนงานต่อไป

โดย: สุกผฤษฎิ์ เด็กบางเสาธง [IP: 182.232.130.xxx]
เมื่อ: 2019-06-05 12:49:53
การประชุมครั้งที3แล้ว. ต่อจากนี้ทำอะไรต่อครับ. ช่วยลำดับขั้นตอนให้หน่อย. ระยะเวลาด้วยครับ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-06-17 15:43:06
ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 หลังจากรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการ ในการของบประมาณการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออก พรฎ.เวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ่ายค่าชดเชย รวมไปถึงการประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership,PPP) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างอีกประมาณ 3 ปี ดังนั้นจึงคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 6-7 ปี จึงจะเปิดใช้ทางได้แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายของทางรัฐบาลเป็นหลักด้วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,944